۱۸ مرداد ۱۳۸۸

ای دیو

ای دیـــــــو
.........................................................
ای دیو که در لباس دینت بینم
.
دستان ستم درآستینت بینم
.
در قصر و اوین شکنجه کردی سی سال
.
روزی برسد که در اوینت بینم
......................................................
..................................................
پاریس
8.8.2009
م.سحر